Všeobecné podmínky


 1. Hlavní ujednání
  1. Subjekty
   1. Zaregistrovaný subjekt, je takový odběratel produktů, který splnil všechny náležitosti registračního procesu do systému pdwgroup.cz a tento byl dokončen.
   2. Provozovatel, je obchodní subjekt jehož jednoznačná identifikace je uvedena na stránce kontakty a současně je to i fakturující subjekt.
  2. Ceny a ceníky
   1. Veřejné ceny v katalogu produktů jsou doporučené maloobchodní ceny.
   2. Velkoobchodní ceny jsou zaregistovaným subjektům dostupné po přihlášení do systému.
   3. Velkoobchodní ceny jsou považovány za důvěrnou informaci v obchodním vztahu provozovatel a zaregistovaný subjekt a proto je s nimy nakládáno jako s obchdním tajemstvím. Porušení tohoto bodu je považováno za vážné porušení všeobecných podmínek.
  3. Přihlášení do systému
   1. Pro přihlášení do velkoobchodního systému je zaregistrovanému subjektu zasláno heslo.
   2. Přihlašovací údaje je zaregistrovaný subjekt povinnen chránit před zneužitím a před přístupem osob k manipulaci s nimy nepověřenými.
   3. V případě možného zneužití přihlašovacích údajů, je o této skutečnosti zaregistrovaný subjekt povinnen tyto v systému změnit nebo neprodleně informovat provozovatele aby účet dočasně zablokoval.
   4. Za případné škody související se zneužitím přihlašovacích údajů nese odpovědnost zaregistrovaný subjekt.
  4. Kontaktní email
   1. Registrující při registraci uvádí emailovou adresu kontaktní osoby, tato je následně používána jako přihlašovací jméno a současně jako hlavní kontaktní spojení.
   2. Registrující při registraci udílí souhlas se zasíláním informací na tento kontaktní email.
  5. Ověřovací klíč
   1. Systém každému zaregistrovanému subjektu vygeneruje tzv. "ověřovací klíč", tento je vždy unikátní.
   2. Ověřovací klíč je zaregistrovaný subjekt povinnen chránit před zneužitím, za jeho případné zneužití nese odpovědnost zaregistrovaný subjekt.
   3. Ověřovací klíč není zasílán a jediný způsob jak jej zjistit je v administraci po přihlášení.
   4. Nový ověřovací klíč si v případě potřeby vygeneruje zaregistrovaný subjekt v administraci samostatně.
 2. Objednávky
  1. Hlavní ujednání
   1. Dokončený proces elektronické objednávky je ze strany zaregistrovaného subjektu považováno za závazné a má tudíž charakter podpisu smlouvy. Za stejně hodnotný krok provozovatele je považováno jeho potvrzení objednávky na kontaktní email zaregistrovaného subjektu.
   2. Nebyla-li objednávka provozovatelem potvrzena, může jí zaregistrovaný subjekt bez nároku a bez postihu vystornovat v administraci systému pod svým zákaznickým účtem.
   3. Nebyla-li objednávka zaregistrovaným subjektem vystornována včas, tedy dle odst.2 t.č. je provozovatel oprávněn nárokovat na zaregistrovaném subjektu finanční kompenzaci ve výši vynaložených nákladů na objednávku nebo i na manipulaci související s realizací objednávky.
  2. Druhy objednávek
   1. Běžná objednávka je taková objednávka, která je realizována prostřednictvím www stránek pdwgroup.cz po přihlášení a dokončení procesu objednávky.
   2. Přímá elektronická objednávka je taková objednávka, která je realizována prostřednictvím výstupu na rozhraní provozovatele ze stránek nebo obchodního systému zaregistrovaného subjektu. Takováto objednávka je zároveň elektronicky potvrzena nebo zamítnuta výstupem systému pdwgroup.cz do systému zaregistrovaného subjektu.
   3. Dropshipingová objednávka je taková objednávka, která je realizována prostřednictvím výstupu na rozhraní provozovatele ze stránek nebo obchodního systému zaregistrovaného subjektu. Takováto objednávka je zároveň elektronicky potvrzena nebo zamítnuta výstupem systému pdwgroup.cz do systému zaregistrovaného subjektu a následně expedována provozovatelem k zákazníkovi.
  3. Faktury a doklady
   1. Všechny faktury jsou zaregistrovanému subjektu k dispozici v administraci ke stažení ve formátu PDF.
   2. Provozovatel může přiložit k dodávce zboží vytištěnou podobu faktury / daňového dokladu.
   3. Provozovatel přiloží k dodávce zboží související dokumenty, jakými jsou například certifikát, návod a podobné, má-li tyto k dispozici nebo jsou-li součástí výrobku.
  4. Dropshipping - související ujednání
   1. Zaregistrovanému subjektu náleží provizní odměna, tato je platná po 17-ti (slovy: sedmnácti) dnech od doručení zboží k zákazníkovi.
   2. Splatnost provizních odměn z dropshipingových objednávek je 60 dní.
   3. Náklady na dopravu jsou účtovány k tíži zaregistrovaného subjektu.
   4. Náklady na dopravu a manipulační poplatky související s nepřevzatou zásilkou vloženou přes dropshipping systém, mohou být účtovány zaregistrovanému subjektu.
 3. Ostatní
  1. Velkoobchodní registrace do systému pdwgroup.cz
   1. Velkoobchodní registrace podléhá schválení provozovatele, registrace je dobrovolná a je prováděna vyplněním registračního formuláře na těchto stránkách.
   2. O průběhu registračního (schvalovacího) procesu je registrující informován na emailovou adresu uvedenou při registraci.
   3. Nikomu nevzniká nárok na registraci vyplněním registračního formuláře ani prvním nákupem či objednávkou.
   4. Provozovatel může registraci do velkoobchodního systému kdykoliv zamítnout a to i bez udání důvodu.
  2. Zrušení velkoobchodní registrace do systému pdwgroup.cz
   1. Zrušení registrace subjektu do velkoobchodního systému nabývá platnosti okamžikem zablokování přístupu do systému.
   2. Zrušení provádí provozovatel nebo jím, k tomuto úkonu, pověřená osoba.
  3. Uveřejnění v katalogu prodejců pdwgroup.cz
   1. Kontaktní a informativní údaje o odběrateli může provozovatel uveřejnit v katalogu prodejců, jiným rozhodnutím pak může být toto zastaveno.
   2. Nemá-li odběratel zájem o uveřejnění v katalogu prodejců, musí tento vyjádřit v písemné podobě a odeslat na email info@pdwgroup.cz
 4. Změny
  1. Změny všeobecných podmínek
   1. Server pdwgroup.cz si vyhrazuje právo "Všeobecné podmínky" a jejich nedílné součástí kdykoliv změnit.
   2. Změny "Všeobecných podmínek" a jejich nedílných součástí jsou prováděny uveřejněním nového znění v dané sekci. Uveřejněním nabývají platnost.
   3. Změny "Všeobecných podmínek" a jejich nedílných součástí se vztauhjí na všechny zaregistrované subjekty.
  2. Změny cen a poplatků
   1. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny a poplatky kdykoliv změnit. Při změně nenáleží žádné straně dorovnání do výše nové ceny ani jiné zpětné plnění.
   2. Změny cen a poplatků jsou prováděny uveřejněním nové výše ceny nebo poplatku ve všeobecných podmínkách. Uveřejněním nabývají platnost.
 5. Další ujednání
  1. Blokování IP adres
   1. Server pdwgroup.cz si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zablokovat jakoukoliv IP adresu k přístupu na stránky.
   2. Blokovány jsou IP adresy tzv. spamovacích robotů a jiných serverů či připojení, která prováděli činnosti, u kterých se lze domnívat, že jsou škodlivé správnému chodu stránek.
  2. Odpovědnost
   1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu stránek, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele nebo vyplývající z problémů, které způsobil některý ze zákazníků provozovatele nebo jejichž příčinou je vyšší moc.
   2. Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby.
  3. Ochrana údajů
   1. pdwgroup.cz prohlašuje, že nesdělí ani nepředá důvěrné informace, jemu poskytnuté ve smyslu provozu serveru pdwgroup.cz a v rámci fakturace, třetím osobám nebo subjektům, které k tomuto nejsou ze zákona oprávněni.
   2. pdwgroup.cz neposkytuje získaná data (například ověřovací emailové adresy inzerentů) třetím subjektům, tato data slouží výhradně k provozu serveru.
   3. Správce, majitel, provozovatel i administrátoři se zavazují chránit všechna data a údaje, nashromážděná za dobu fungování serveru pdwgroup.cz, dle svých nejlepších znalostí a schopností proti zneužití a proti jejich možnému získání třetími osobami.